FW 50+ HI

Fotografije uz članak 6

Konstrukcija:

Samonoseća, u cjelini ostakljena, toplo izolirana konstrukcija od aluminijskih profila.

Geometrija profila:

 • Vidna širina profila 50mm.
 • Vertikalni, noseći, profili (»III ravnina«),su dubina: 50, 65, 85, 105, 125, 150, 175, 200mm.
 • Vertikalni noseći profili za kuteve od 10 do 45 stupnjeva dubina: 85, 105, 125, 150, 175, 200mm.
 • Horizontalni profili (»I ravnina«), dubina: 6, 21, 27, 45, 55, 70, 90, 110, 130, 155, 180mm.
 • Horizontalni profili (»II ravnina«), dubine: 84, 104, 124, 149mm.
 • Prititisni i pokrivni profili raznih oblika: pravokutni, zaobljeni, eliptični itd.
 • Profili statičkih pojačanja su predviđeni za profile vertikala i to:
 • 85,105,125, 150, 175 i 200mm.

Karakteristike sistema:

 • Kemijski sastav profila AlMgSi0,5 F22 prema EN AW – 6060.
 • Tolerancija oblika profila prema EN 12020 – 2.
 • Snop profila sa koeficijentom Uf = 1,40 – 2,30 W/m2K prema EN 12412 – 2, ili Uf = 1,20 – 1,80 W/m2K prema DIN EN ISO 10077 – 2.
 • Zvučna izolacija prema DIN 4109.
 • Vodonepropusnost prema EN 12154 (KI. RE 1200).
 • Propustljivost zraka prema EN 12152 (KI. AE).
 • Otpornost na udar vjetra prema EN 12179 – 4.
 • Protuprovalnost prema DIN ENV 1627 (WK2) i DIN V 18054 (EF1).
 • Neprobojnost prema EN 1522 – 1 (M3/FB4).
 • Sigurnost od ispadanja stakla prema DIN EN 12600 i TRAV (kategorija A).
 • Brtve EPDM prema DIN 7863 (-30 do +80 stupnjeva).
 • Debljina staklo-paketa, koji se može umetnuti u fasadni raster, se kreće od 6mm do 50mm.

Horizontalni i vertikalni profili su »višekomorni« i mogu vršiti odvodnjavanje konstrukcije u tri ravnine što se postiže preklapanjem profila. Na kontaktu horizontalnih i vertikalnih nosača umetnuti dilatacione spužvaste gume, ne uže od 3mm, koje će osigurati nesmetane dilatacije hor. profila uslijed temperaturnih promjena, a ne prelaze njihovu vizualnu granicu.

Može se koristiti i PVC manžeta koja djelomično izlazi van vizualne granice horizontalnog profila. Spojnica je na ovom mjestu takva da spriječi eventualnu torziju hor. profila uslijed težine stakla. Pričvrščivanje za vert. profil izvršiti nehrđajućim vijcima sa prednje strane (Vijci koji služe za konekciju elemenata – interno, su od nehrđajućeg čelika klase A2). Svi vijci za eksternu aplikaciju moraju biti od nehrđajućeg čelika klase A4. Inače, spojnice postoje za različite tipove montaže kao i različita opterećenja koja moraju prenijeti na osnovnu noseću konstrukciju. Na nastavcima vert. nosećih profila postaviti PVC kanale koji osiguravaju vodonepropusnost u unutrašnjost profila.

Na mjestu spoja zaliveno Schüco Diht+ i Schüco Flex 2 brtvenim masama. Ovaj element ujedno dozvoljava nesmetanu dilataciju aksijalno slobodnog profila u spoju. Odvod vode iz primarnih kanala vršiti PVC elementima u zonu između stakala kroz vulkanizirani element na čijem se dnu nalazi otvor za odvod vode. Ovaj dio instalirati na svakih 8m ili 8 rastera maximalno. Na vrhu profila postaviti EPDM čep koji sprečava prljanje i eventualno začepljenje primarne odvodnje tj. može dovesti do kapilarog efekta što sprečava nesmetano oticanje vode. U vrhove vertikalnih i horizontalnih nosača umetnuti politermidne termo izolatore.

Segmentirana fasadna platna do 10 stupnjeva skretanja sa jedne i 10 sa druge strane nosećih profila rješavaju se samo univerzalnim dihtungom za kutove koji se instalira u vertikalne kanale noseće konstrukcije. Ukoliko je kut do 15 stupnjeva sa jedne i druge strane, konstrukcija je ista ali se pokrivni i pritisni profil moraju uzeti iz sistema FW 60+ pošto dolazi do neznatnog razmicanja stakala pa je neophodno pritiskanje stakla izvršiti širim profilom.

Za veće kuteve skretanja koriste se vertikalni noseći profili sa oslabljenim kanalima na koje naliježu dihtunzi. Za područje kutova u do 10 st., koriste se posebni pokrivni i pritisni profili za točan kut skretanja. Unutarnje brtve na koje naliježe staklo razlikuju se u širini za 6mm, tako što su brtve horizontala »pliće«.

Mogu se koristiti i brtve na horizontalama koje vizualno imaju istu širinu kao i na vertikalnim profilima što se postiže »lažnim perom« koje izjednačava vizualni diskontinuitet koji je posljedica preklapanja horizontala i vertikala radi odvodnjavanja konstrukcije. Za krovne konstrukcije, u donjoj zoni, predviđena je brtva sa kanalom za sakupljanje unutarnjeg kondenzata. Na mjestima prodora ovih kanala kroz vertikalnu brtvu, nalaze se polupropusni ventili kako nebi došlo do prodora hladne struje zraka u unutarnju zonu kuteva na staklu, a sakupljeni kondenzat izašao u primarne odvodne kanale.

Ostakljenje vertikalnih fasada se može vršiti na tri načina:

 1. dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu i butil trakom,
 2. dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu, bez butil trake ali sa vulkaniziranim »križićima« na mjestima spoja horizontala i vertikala,
 3. jednodjelnom brtvom na pritisnom profilu, bez butil trake ali sa vulkaniziranim »križićima« na mjestima spoja horizontala i vertikala.Ostakljenje kosih krovnih konstrukcija se vrši sa dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu i butil trakama.

Pokrivne kape su različitih oblika i dimenzija sa vidnom širinom od 50mm. Može se koristiti i pravokutna »kapa« od nehrđajućeg čelika. Konstrukcija kape može biti takva da je ona ujedno i pritisna i pokrivna i u tom slučaju se vijak za pritezanje vidi sa vanjske strane.

U fasadu je moguće ugraditi sve tipove prozora iz serija Royal S i AWS. Fasada istovremeno omogućava skrivenu ugradnju el. instalacija potrebnih za napajanje eventualnih sistema automatike na navedenim serijama prozora.

Varijante HI fasade

Postoje tri varijante visokoizolirane HI fasade:

 1. Politermidni profil (HI izolator) sadrži oblogu sa percima od vulkanizirane spužvaste gume koji u području između stakala umanjuju konvekciju topline i na taj način snizuju koeficijent prolaza topline za profil bez stakala na Uf= ca 1.7 W/m2K
 2. Između HI izolatora i pritisnog profila postoji još i umetak od istog materijala kao i obloga izolatora spercima, a koeficijent prolaza topline dodatno se smanjue na ca Uf= ca 1.5 W/m2K
 3. Umjesto aluminijskog pritisnog profila koristi se onaj od PVC-a, što u kombinaciji sa HI izolatorom snizuje koeficijent prolaza topline na ca Uf= ca 1.4 W/m2K Ukoliko se koristi IZO staklo, npr. LowE sa Ug=1.1 W/m2K, moguće je postići vrijednosti ukupnog koeficijenta prolaza topline fasade Uw <1.3 W/m2K.

Partneri

Kontakt

DRVO-ALUMINIJ d.o.o.
Gospodarska 1
40328 Donja Dubrava
Direktor: Zvonimir Bašnec, ing.
Telefon: +385 / 40 / 688 - 105
Tel/fax:+385 / 40 / 688 - 452
e-mail: info->drvo-aluminij|hr
* - obavezna polja